VedtÆgter for Fangel forsamlingshus

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er ”Fangel Forsamlingshus”

 

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er, at foreningens ejendom, Fangel Forsamlingshus, til stadighed opretholdes som passende samlingssted med tidssvarende og velegnede lokaler, med dertil knyttede faciliteter så som køkken og toiletter.

Det er endvidere foreningens formål til stadighed at sikre at Fangel Forsamlingshus fungerer som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder med særlig vægt på folkelige og kulturelle sammenkomster.

 

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages enkeltpersoner, der er fyldt 15 år, og som enten bor i det tidligere Fangel Sogn eller som på anden måde har tilknytning til området.

Indmeldelse kan ske til formanden eller kassereren.

Udmeldelse sker til et regnskabsårs udløb pr. 30. juni.

Udmeldt anses endvidere medlemmer med restancer pr. 30 juni.

Restancer optages som tilgodehavende i regnskab og søges inddrevet.

 

§ 4. Kontingent

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemskontingent opkræves i perioden 15/7  - 15/9 forud for generalforsamlingen.

 

§ 5 Medlemsbevis

Medlemskabet er personligt og flere i en husstand kan være medlemmer. Der udsendes ikke særskilt medlemsbeviser.  Som gyldig medlemsbevis anses altid kontingentkvittering, der ikke er ældre en 1 år Kassererens medlemsliste på. Generalforsamlingsdagen er afgørende for adgangs og stemmeret til generalforsamlingen. Som gyldige medlemmer på generalforsamlingen anses medlemmer ifølge seneste medlemsliste pr. 30. juni, samt nye medlemmer, der har betalt senest på generalforsamlingsdagen.

 

§ 6 Ordinær generalforsamling

Grundlag.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Foreningens generalforsamlinger holdes i Fangel Forsamlingshus.

Ordinær generalforsamling afholdes i oktober måned.                       

Indkaldelse:

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen bekendtgøres på hjemmesiden og ved opslag i huset. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majritet, skal dette fremgå af indkaldelsen.

 

Forslag:

Forslag der ønskes til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag som kræver særlig majoritet skal dog være formanden i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.

Forslag som ikke er rettidigt indkommet, eller som fremsættes på selve generalforsamlingen, kan såfremt såvel dirigent som bestyrelsen finder dette formålstjenligt, drøftes under ”eventuelt”.

 

Dagsorden:

Dagsorden skal til den ordinære generalforsamling omfatte:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbende år

4.     Behandling af indkommende forslag

5.     Fastsættelse af næste års kontingent

6.     Valg af medlemmer til bestyrelsen

7.     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, første valgte er 1. suppleant  ( 1års periode)

8.     Valg af 1 revisor ( 2. revisorer, valg på skift for 2 års periode)

9.     Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

 

Dirigent:

Dirigenten leder generalforsamlingen iht. Dagsorden og afgør alle spørgsmål vedrørende punkternes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

 

Adgangs og stemmeret:

Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen. Hvert medlem har kun èn stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning sker ved almindeligt stemmeflerhed med mindre der kræves særlig majoritet i henhold til vedlægter. Afstamning sker ved håndsoprækning medmindre dirigent eller mindst to medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Der skal afholdes afstemning vedrørende alle dagsordens punkter på nær ”eventuelt”, hvor inbtet kan vedtages.

Kun såfremt dirigent som bestyrelsen godkender det, kan personer, der ikke er medlemmer, deltage helt eller delvis i generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

 

§7 Vedtægtsændringer.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne, bortsalg af ejendom, foreningens opløsning eller tilsva- rende, der fundamentalt ændrer foreningens formål, kræves at mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at beslutningen sker med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Er halvdelen af samtlige medlemmer ikke tilstede, indkalder bestyrelsen inden 14. dage til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til hvor mange medlemmer der er mødt.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når 25 % af medlemmerne skriftlig tilkendegiver ønske herom.

Indkaldelse og procedure som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 9 Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, skal revideres og påtegnes af de 2 valgte revisorer før den ordinære generalforsamling.

Regnskabet skal af kassereren være forlagt for bestyrelsen inden generalforsamlingen.

 

§ 10 Bestyrelsen.

Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Der afhår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder suppleant. Suppleanten fungerer i resten af den periode, for hvilken det medlem han erstatter , er valgt. 1. suppleanten har førsteret og førstepligt til at indtræde og indtræder medmindre andet aftales med 2. suppleant og bestyrelse. Bestyrelsen afholder umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerende møde og skal inden 3 uger være konstitueret med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

§ 11 Forretningsorden.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med foreningens formål. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og foretager sine dispositioner herudfra. Forretningsordnen skal foreligge skriftligt. I forretningsordenen skal der indgå beskrivelse af en konstitueringsprocedure, der hen over valgperioderne sikre en kontinuitet i besættelsen af posterne som formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

§ 12 Bestyrelsens prokura, herunder pant og gæld.

Bestyrelsen må ikke uden generalforsamlingens godkendelse foretage køb, afhændelse eller pantsætninger af fast ejendom. Driftsinventar og driftsmaterialer, herunder borde, stole, køkkeninventar og service af enhver art, nå kun afhændes i det omfang, der sker i forbindelse med normal udskiftning eller vedligeholdelse. Væsentlige afhændelser skal endvidere meddeles panthaver, eventuelt godkendes af panthaver. Bestyrelsen må inden for et regnskabsår ikke optage gæld eller foretage investeringer ud over den ordinære drift, der i omfang eller risiko samlet er større end 20 % af egenkapitalen. Foretagne investeringer, der ikke er dækket af den ordinære drift i regnskabsåret, kan ligesom gældsoptagelse, alene ske til brug for forsamlingshusets, som beskrevet i foreningens formål. Den samlede risiko- og gældsandel må på intet tidspunkt uden generalforsamlingens godkendelse overstige 50 % af egenkapitalen.

 

§ 13 Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

 

§ 14 Bestyrelsesmøder

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt – dog mindst 4 gange om året. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Suppleanter kan på lige fod deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

 

§ 15. Protokol.

Der føres protokol over de afholdte møder med indførelse af trufne beslutninger. Protokollen underskrives senest på efterfølgende møde af bestyrelsesmedlemmerne. Protokollen for generalforsamlingen underskrives desuden af dirigenten.

 

§ 16. Hæftelse

For foreningen forpligtelse hæfter alene foreningens aktier, idet hverken bestyrelsen eller medlemmerne hæfter personligt.

 

§ 17 Foreningens opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om, anvendelse af foreningens formue til almennyttige og kulturelle formål idet tidligere Fangel Sogn. Generalforsamlingens beslutning herom skal udmønte sig i oprettelsen af en fond i henhold til   ”Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger”.

Fondens formål skal sikre at formuen forvaltes som besluttet af generalforsamlingen. Fondens vedtægter skal senest 3 måneder efter oprettelse indsendes til fondsmyndigheden samt til skattemyndigheden i Odense kommune.

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. november 2004 § 12 vedr. bestyrelsens prokura, herunder pant og gæld ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 20. november 2008 samt § 6, nr. 1 vedr. indkaldelsen til generalforsamling ændret ved ordinær generalforsamling den 24. oktober 2013. 

 

 

Dirigent:

John Hansen

 

 

Bestyrelse:

Ole Noack

Inge Diederichsen

Helle Knage

Kasper Peiter Jensen

Maja Tommerup

Bente Sørensen

Lena Greve.